CAD support a reverzné inžinierstvo

CAD support a reverzné inžinierstvo

Cesta od existujúceho fyzického telesa k jeho počítačovému modelu je dnes veľmi častou podmienkou pre realizáciu obchod hlavne z oblasti automobilového a leteckého priemyslu, z oblasti rekonštrukcie foriem pre plasty a výroby nástrojov pre lisovanie a strihanie plechu. V rámci CAD služieb tvorí reverzné inžinierstvo kostru našej ponuky. Môžeme ponúknuť 3D skenovanie fyzických predlôh, rekonštrukciu 3D modelov z naskenovaných dát, prípadne úpravy takto vytvorených digitálnych modelov v súlade so zadaním zákazníka.

V oblasti štandardnej CAD podpory ponúkame spracovanie digitálnych modelov z dodanej výkresovej dokumentácie, tvorbu výkresovej dokumentácie z vytvorených alebo zákazníkom dodaných digitálnych modelov, prenosy dát z/do prenosových formátov: PRT, SLDPRT, CATIA, IGES, atď.